jueves, 9 de junio de 2016

entrenament corporal

PRESÈNCIA ESCÈNICA PAS A PAS
Curs intensiu d’entrenament corporal

Del 4 al 13 de juliol


Horari: de 10 a 12 del matí. dilluns – dimecres - divendres
                                                                        Preu: 85€
Impartit per 
Núria Martinez
actriu i professora de l’assignatura Entrenament corporal per a l’escena, del Grau Superior en Tècniques d’Actuació.

Amb la idea d’establir la connexió amb l’essència del propi moviment, partirem dels peus per anar posant en funcionament continu tot el nostre engranatge físic.  Es treballaran dinàmiques de moviment tant individual com en grup  arrelant  la presència en l’espai.
Aprendrem eines per a assolir un cos lliure de bloquejos innecessaris, que ens permetrà obrir un ampli ventall de recursos expressius, convertint-lo en una font inesgotable de creativitat..


LA CASONA formació i investigació teatral 
C/ Càceres, 8   08028 BARCELONA    Tel: 93 422 69 22  
WhatsApp:  34+ 619 508 171  
 info@lacasona.es        www.lacasona.es    
  Facebook   Youtube:  Twitter: @lacasonateatrolunes, 18 de abril de 2016

Inscripció a la PROVA D'ACCÉS Grau Superior en Actuació. Curs 16-17

RESOLUCIÓ ENS/673/2016 del Departament d'Ensenyament de 10 de març, per la qual es convoca la prova específica d'accés al Cicle Formatiu de Grau Superior del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d'actuació teatral, corresponent al curs 2016-2017.
Termini inscripció a les proves: fins el 7 de setembre
Realització de la prova: 
1ª convocatòria 20 de juny
2ª convocatòria: 14 de setembre


Matriculació: La setmana següent a la publicació de les qualificacions definitives.

Documentació necessària:
  • Fotocopia del DNI o passaport
  • 1 foto carnet en color
  • Títol de Batxillerat (o reguard), o titulació equivalent 
  • Pagament taxa inscripció: 50€
Comissió avaluadora
La comissió avaluadora estarà formada per la directora de LA CASONA i quatre professors del Grau Superior.
Presidenta:
LORETO MARTINEZ MUÑOZ
Secretària
RAQUEL RECOLONS GAYA       
Vocals:
NÙRIA MARTINEZ FERNÀNDEZ  
MARTA MONTIEL PÈREZ   
GEORGINA MENDEZ OBANDO
Suplents
XAVIER DOMENECH MARTÍN
MONTSERRAT ROIG POU

Prova especifica d’accés
Per a la seva realització, el dia de la prova les persones aspirants han de portar l’original del document nacional d’identitat, passaport o NIE durant totes les activitats. En qualsevol moment els membres de la comissió avaluadora podrien necessitar comprovar la seva identitat. L’assistència i la puntualitat en tots els exercicis de la prova d’accés són obligatòries. Durant la prova, els aspirants podran ser objecte de consultes referides a les seves aptituds per a aquest tipus d’estudis. L’alumne portarà roba còmoda per poder treballar físicament.

Certificació i validesa de la prova
S’expedeix un certificat acreditatiu de la superació de la prova específica d’accés. La superació de la prova d’accés és vàlida per a la matriculació en els ensenyaments de tècniques d’actuació teatral del curs acadèmic 2016-2017

Característiques i continguts de la prova
La prova d’accés estarà dividida en 2 exercicis:

EXERCICI 1. Prova grupal 
L’objectiu de la prova grupal és valorar les aptituds tècniques relatives al moviment, la veu i la interpretació. L’aspirant treballarà en grup exercicis físics i de moviment, exercicis de veu i d’improvisacions proposats per la comissió avaluadora en el mateix moment de l’exercici.
En la prova grupal, l'alumne, immers en el grup de postulants, realitzarà un conjunt d'exercicis que permetran mesurar les seves capacitats en diferents àrees del treball de l'actor, les seves aptituds personals i  la seva creativitat individual.
Es valoraran les qualitats físiques bàsiques del domini del moviment i la coordinació i consciència del cos en l’espai i les capacitats vocals com la dicció i ritme en l’expressió oral. També en relació a les aptituds interpretatives es valorarà la capacitat de joc, la capacitat de comprensió i d’integració de les indicacions de la comissió avaluadora, la capacitat d’acció/reacció, la capacitat de treball en equip, la capacitat de concentració i d’evolució en el procés de treball.

EXERCICI 2. Prova individual
L'alumne haurà d’escenificar un monòleg memoritzat (predeterminat que se li lliurarà en el Centre en el moment de la inscripció). Disposarà d’ aproximadament 4-5 minuts.
Cal llegir l’obra teatral sencera on s’ha extret el monòleg.
Té per objectiu comprovar les habilitats interpretatives necessàries per a cursar els estudis. L’aspirant haurà de presentar una proposta d’actuació personal a partir del material facilitat pel centre.
Es valorarà l’habilitat per estructurar i comunicar la proposta; la habilitat per relacionar-se amb l’espai i l’habilitat per integrar moviment, pensament i veu. 

Lloc de realització de la prova.
La totalitat d’exercicis es faran a LA CASONA, carrer Càceres,8 , Barcelona.

Criteris generals d'avaluació  Es valoraran els aspectes següents:

 Aptituds físiques. 30% nota final
Col·locació i consciència corporal - col·locació en l’espai físic - coordinació i precisió en els moviments - capacitat de resposta a les indicacions - capacitat d’incorporació de les correccions

Aptituds vocals: 30% nota final
Correcció en la dicció - entonació en coherència amb el text/proposta - afinació, ritme i expressió.

Aptituds interpretatives: 40% nota final
Expressivitat dramàtica - capacitat de resposta a les indicacions - coherència amb la proposta - capacitat d’improvisació - capacitat de joc dramàtic - capacitat de treball en equip – capacitat de concentració – evolució del procés de treball.

Per a la superació de la prova d’accés es requerirà una qualificació global igual o superior a cinc sobre deu.

Reclamacions i recursos
Les persones aspirants poden presentar una reclamació per mitjà d’un escrit presentat al registre del centre i adreçat a la comissió avaluadora, durant els dos dies hàbils següents al de la publicació de les qualificacions provisionals.
La comissió avaluadora es reuneix, examina les reclamacions, les resol i incorpora els resultats a les qualificacions definitives.
Contra les qualificacions definitives, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació, segons el que disposen l’article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. L’escrit d’interposició s’ha de presentar al centre on es fa la prova. El centre hi adjunta una còpia de l’expedient de la persona reclamant i l’envia al seus serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona. Els serveis territorials corresponents o el Consorci d’Educació de Barcelona trameten juntament amb l’informe emès per la Inspecció d’Educació, còpia de l’expedient a la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa, que el resol i n’informa la persona interessada.

Matriculació

L’alumne que hagi superat la prova d’accés ha de formalitzar la matricula immediatament per ocupar la plaça escolar.

Sol·licita el nostre pla d'estudis i continguts de la prova a info@lacasona.es


LA CASONA formació i investigació teatral  

C/ Càceres, 8   08028 BARCELONA    Tel: 93 422 69 22  

info@lacasona.es        www.lacasona.es     
whatsapp-4inWhatsApp:  34+ 619 508 171  
              Facebook   Youtube:  Twitter: @lacasonateatro

martes, 5 de abril de 2016

VOLS SER ACTOR/ACTRIU PROFESSIONAL?

JORNADA PORTES OBERTES  
dissabte 7 de maig  d’11 a 13 h

Consulta les proves d'accés
Vine a conèixer la nostra escola de teatre: des de 1980 formant actors i actrius
Atenció personalitzada

LA CASONA formació i investigació teatral 
C/ Càceres, 8   08028 BARCELONA    Tel: 93 422 69 22
info@lacasona.es        www.lacasona.es       WhatsApp:  34+ 619 508 171

jueves, 28 de enero de 2016

PROXIMOS CURSOS MONOGRAFICOS 2016


ESCENIFICANDO LA MÁSCARA
Profesor: Pau Cirer
 13 y 14 de febrero
Horarios: sábado de 10 a 14h y de 15 a 18 h y domingo de 10 a 14 h
Precio: 90€

Laboratorio avanzado de interpretación máscaras.
Trataremos  el proceso  de creación con las diferentes categorías de máscara. Se requiere formación en interpretación.


DANZA -TEATRO
Profesora: Montse Roig
 del 17 de febrero al 15 de junio


Horarios: miércoles de18h a 20h.
Precio: 300€

Abrimos una puerta hacia el propio movimiento y la espontaneidad, afinando los sentidos. ¿Entras?


INICIACIÓN AL CANTO
Profesora: Maria Casellas
 del 17 de febrero al 15 de junio
Horarios: miércoles de 13 h a 15h.
Precio: 300€

¿Quieres cantar? Conoceremos los mecanismos motores de la voz y trabajaremos ejercicios técnicos para su proyección y articulación. Y lo pondremos en práctica a través de canciones.CÓMO ORGANIZAR UN TALLER DE JUEGOS TEATRALES
Profesora: Raquel Recolons
 del 19 de febrero al 17 de junio
Horarios: viernes de 12 h a 14h.
Precio: 300€

Os proponemos una manera fácil y divertida de utilizar el juego dramático como recurso pedagógico. Herramientas necesarias para monitores, maestros…


MAQUILLAJE  TEATRAL
Profesora: Montserrat Tolosa
 8- 9 y 10 abril
Horarios: viernes de 18 a 21 h, sábado de 10 a 14h y de 16 a 20h y domingo de 10 a 14 h
Precio: 200 €

El maquillaje abre un universo de matices y es de gran ayuda para la construcción exterior del personaje.Matriculación e información :
LA CASONA formació i investigació teatral
C/ Càceres, 8     08028
BARCELONA
Centro autorizado por el Departament d’Ensenyament  Generalitat de Catalunya

Tel: +34  93 422 69 22 --  Wha: 619 508 171 ----  
info@lacasona.es    www.lacasona.es 
      


lunes, 21 de diciembre de 2015

ESCENIFICANDO LA MÁSCARA

Laboratorio avanzado de interpretación con máscara
Trabajaremos el proceso de creación a través sus  diversas categorías (neutras, larvarias y de carácter). Conoceremos tanto su puesta en escena como su valor performativo.

• Presencia y Simplicidad
• Estructuras: fondo y forma
• Psicología y precisión
• Voz y Pasiones
OBJETIVOS
 - Conocer los diferentes mecanismos de creación con máscara
- Ampliar la presencia del actor sobre la escena
- Precisar los gestos y el cuerpo del actor
- Favorecer la disponibilidad corporal y psíquica en escena
- Ejercitar la consciencia espacial y rítmica
- Desarrollar el imaginario y su concreción en escena
- Fomentar las capacidades creativas del actor

LA CASONA Formació investigació teatral
FECHAS: 13 y 14 de Febrero 2016
HORARIOS: Sábado: 10-14h / 15 a 18h. Domingo: 10-14h
PRECIO: 90 €

Profesor: PAU CIRER
Licenciado en Arte Dramático en la ESADIB. Completa sus estudios con el Máster Oficial en Estudios Teatrales de la UAB. Doctorando en Artes Escènicas.
Como actor ha participado en casi una veintena de espectáculos de diversos grupos de teatro (Fundación Teatro Principal, Edicions de Fusta, Iguana Teatre, Macnas Theatre, Teressetes Teatre, Carasses Teatre, Estudi Zero Teatre, Carpet Theatre, etc)
Como artista de la máscara, ha intervenido en más de cuarenta producciones (Teatre Nacional de Catalunya, Teatre Principal, Diabéticas Aceleradas, Teatre Assaig, La Fornal d’espectacles, Goombens Theatre, K2 produccions, Gom Teatre, Clownx Teatre, Teatre Educatiu, Tábata Teatre, Produccions de Ferro, etc.)
Espectáculos en los que ha colaborado han recibido los premios siguientes: Premio al mejor espectáculo teatral de la Feria de Teatro de Aragón; premio Projecte Alcover; mejor espectáculo de la Temporada del Teatro del Mar y finalista a Espectáculo Revelación de los premios Max.
Simultáneamente ha desarrollado su labor docente en escuelas tanto públicas como privadas del ámbito nacional e internacional. Es profesor de la asignatura máscara teatral en el Ciclo Formativo de Grado Superior de la Generalitat de Catalunya en LA CASONA
Ha realizado publicaciones sobre didáctica actoral y ha impartido conferencias sobre la pedagogía del actor en Universidades y Escuelas Superiores de Arte Dramático.

LA CASONA formació investigació teatral
C/ Càceres,8  08028 BARCELONA
Tel 934226922    info@lacasona.es    www.lacasona.es
Centro autorizado por el Departament d’Ensenyament
Generalitat de Catalunya

miércoles, 9 de diciembre de 2015

Ara es la teva oportunitat per començar l'any estudiant teatre

CURS D'INTRODUCCIÓ AL TEATRE
Del 20 de gener al 16 de març 2016
Horari: dimecres de 18:30 a 21 h.

Professores: Núria Martínez - Raquel Recolons

Curs pràctic d'introducció al teatre, per a majors de 18 anys, on treballarem els dos conceptes bàsics de la formació de l'actor: el cos i el joc teatral.
Les sessions es dividiran en una primera part d'entrenament corporal, amb exercicis d'escalfament, consciència corporal i moviment creatiu i una segona de joc teatral basat en improvisacions, exercicis de creativitat escènica, de desinhibició i cohesió grupal.

 Reserva la teva plaça.    Preu: 250 €
LA CASONA formació investigació teatral
C/ Càceres,8  08028 BARCELONA
Tel 934226922    info@lacasona.es    www.lacasona.es


Centre autoritzat pel Departament d'ensenyament. Generalitat de Catalunya
https://www.facebook.com/LA.CASONA.Escuela.Teatro.BARCELONA


miércoles, 27 de mayo de 2015

Nou CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR: TÈCNIQUES D'ACTUACIÓ -- Nuevo CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR: TÉCNICAS DE ACTUACIÓN

Català  – Castellano
LA CASONA ofereix nova titulació oficial:
Cicle Formatiu de Grau Superior en Tècniques d'Actuació Teatral
LA CASONA, 36 anys formant actors.

LA CASONA Formació i Investigació Teatral de Barcelona imparteix el NOU Cicle Formatiu de Grau Superior en Tècniques d'Actuació Teatral, aprovat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

El títol de tècnic / a superior en actuació a LA CASONA té com a objectiu formar actors i actrius professionals per al Teatre, el Cinema i la Televisió. A més, també permetrà que l'alumne assumeixi projectes de dinamització basats en la interpretació així com per preparar-ne d’altres basats en tècniques d'expressió i comunicació.
S'adreça a totes aquelles persones que vulguin assumir competències professionals per actuar en viu i en mitjans audiovisuals i també convertir-se en tècnics especialistes en l'aplicació de l'expressió dramàtica en tasques de dinamització. 

Aquesta nova titulació que ofereix LA CASONA és el fruit d'anys d'insistència i treball com a membres fundadors de l'ACET -Associació Catalana d'Escoles de Teatre-. Sortides professionals
·         Actor-actriu de teatre, cinema i TV.
·         Especialista en activitats de dinamització, d’expressió i de comunicació

Duració 
LA CASONA ofereix el Cicle Formatiu Grau Superior en Tècniques d'Actuació Teatral amb una durada de dos cursos acadèmics i 2.000 hores: 1.834 hores es realitzen en el propi Centre i les restants 166 hores, corresponen a les pràctiques professionals fora de l'escola en empreses teatrals de reconeguda solvència artística.

 La formació
Les assignatures que estructuren en el nostre programa per a aquest nou grau superior, són el resultat de 36 anys d'una activitat basada en la investigació pedagògica permanent.

Des del punt de vista metodològic LA CASONA proposa a l'assignatura d'Interpretació, una mirada pròpia i actualitzada del MÈTODE DE LES ACCIONS FÍSIQUES de Constantin Stanislavski; consolidant el model educatiu que caracteritza LA CASONA des de la seva fundació el 1980: concebre l'actor com un CREADOR i no només com un intermediari entre l'autor i l'espectador.

Tota la formació i l'entrenament rebuts a LA CASONA apunten a l'excel·lència de l'actor en el moment de construir i encarnar el seu personatge. A més, el nostre projecte formatiu inclou tècniques i assignatures que fan dels nostres actors, professionals preparats en diversos camps: la interpretació davant la càmera; la història de les arts escèniques des dels orígens del teatre fins a les noves formes i gèneres escènics; escenes de teatre i cinema en anglès nord-americà o britànic; els diferents usos de la màscara teatral i La Commedia dell'Arte; la dansa-jazz i el teatre-dansa; el maquillatge teatral amb totes les seves deformacions i opcions creatives; l'entrenament físic específic per a l'actor; la correcta dicció catalana i la castellana; la lluita escènica; el clown tradicional i el modern; el reconeixement del propi cos i les seves immenses possibilitats, formació i orientació laboral...etc. És a dir, actors preparats per a l'escenari, el plató, el teatre de carrer, etc i amb la capacitat de transmetre aquests coneixements com a monitors especialitzats.

LA CASONA sempre s'ha caracteritzat per la combinació de la seva rigorosa exactiutd en el seguiment del procés formatiu de cada alumne amb la calidesa del seu ambient humà i professoral imprescindible a l'hora de treballar amb futurs intèrprets creadors "els futurs actors i actrius".

Durant la teva formació a LA CASONA rebràs una formació integral, com a estudiant i com a futur professional i tindràs al teu servei el millor equip docent exquisidament preparat i amb reconeguda experiència professional en el sector.

Requisits d'accés
a) Estar en possessió del títol de batxillerat o un títol declarat equivalent i una edat mínima de 18 anys complerts dins de l'any natural d'execució de la prova.
b) Haver superat la prova específica d'accés.  

Documentació
Per a ser admès a la prova, l'aspirant ha de lliurar a la secretaria del centre la següent documentació:
·         Sol·licitud d'inscripció a les proves.
·         Fotocòpia del DNI.
·         Document oficial del títol de batxillerat (o equivalent), o d'haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
·         Pagament de la taxa de la prova d'accés

Inscripció i matrícula
El nou alumne podrà matricular-se en LA CASONA un cop superades les proves d'accés.

Per a més informació: Secretaria de dilluns a divendres de 10 a 13 hores i de 17 a 20 h. Sessions informatives prèvia sol·licitud a la secretaria del centre; per telèfon al 93 422 69 22 o per correu electrònic a info@lacasona.es.

Es tracta d'un nou títol amb efectes professionals a Catalunya. 

 ----------------------------------------------------------

LA CASONA  ofrece nueva titulación oficial:
Ciclo Formativo de Grado Superior en Técnicas de Actuación Teatral
LA CASONA, 36 años formando actores.
LA CASONA Formación e Investigación Teatral de Barcelona imparte el NUEVO Ciclo Formativo de Grado Superior en Técnicas de Actuación Teatral, aprobado por el Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña.

El título de técnico / a superior en actuación en LA CASONA tiene como objetivo formar actores y actrices profesionales para el Teatro, el Cine y la Televisión. Además, también permitirá que el alumno asuma proyectos de dinamización basados ​​en la interpretación así como para preparar a otros ​​en técnicas de expresión y comunicación.

Se dirige a todas aquellas personas que quieran asumir competencias profesionales para actuar en vivo y en medios audiovisuales y también convertirse en técnicos especialistas en la aplicación de la expresión dramática en tareas de dinamización. 

Esta nueva titulación que ofrece LA CASONA es el fruto de años de insistencia y trabajo como miembros fundadores de la ACET -Asociación Catalana de Escuelas de Teatro-.

Salidas profesionales
·       Actor-actriz de teatro, cine y televisión.
·      Especialista en actividades de dinamización, de expresión y de comunicación

Duración
LA CASONA ofrece el Ciclo Formativo Grado Superior en Técnicas de Actuación Teatral con una duración de dos cursos académicos y 2.000 horas: 1.834 horas se realizan en el propio Centro y las restantes 166 horas, corresponden a las prácticas profesionales fuera de la escuela en empresas teatrales de reconocida solvencia artística.

La formación
Las asignaturas que conforman nuestro programa para este nuevo grado superior, son el resultado de 35 años de una actividad basada en la investigación pedagógica permanente.
Desde el punto de vista metodológico LA CASONA propone en la asignatura de Interpretación, una mirada propia y actualizada del MÉTODO DE LAS ACCIONES FÍSICAS de Constantin Stanislavski; consolidando el modelo educativo que caracteriza a LA CASONA desde su fundación en 1980: concebir el actor como un CREADOR y no sólo como un intermediario entre el autor y el espectador.

Toda la formación y el entrenamiento recibidos en LA CASONA apuntan a la excelencia del actor en el momento de construir y encarnar su personaje. Además, nuestro proyecto formativo incluye técnicas y asignaturas que hacen de nuestros actores, profesionales preparados en diversos campos: la interpretación ante la cámara; la historia de las artes escénicas desde los orígenes del teatro hasta las nuevas formas y géneros escénicos; escenas de teatro y cine en inglés estadounidense o británico; los diferentes usos de la máscara teatral y La Commedia dell’Arte; la danza-jazz y el teatro-danza; el maquillaje teatral con todas sus deformaciones y opciones creativas; el entrenamiento físico específico para el actor; la correcta dicción catalana y la castellana; la lucha escénica; el clown tradicional y el moderno; el reconocimiento del propio cuerpo y sus inmensas posibilidades expresivas, formación y orientación laboral ... etc. Es decir, actores preparados para el escenario, el plató, el teatro de calle, etc y con la capacidad para transmitir estos conocimientos como monitores especializados.

LA CASONA siempre se ha caracterizado por la combinación de su estricta exigencia en el seguimiento del proceso formativo de cada alumno y por su ambiente humano y profesoral, imprescindible a la hora de trabajar con futuros intérpretes creadores, "los futuros actores y actrices".

Durante tu formación en LA CASONA recibirás una formación integral como estudiante y como futuro profesional y tendrás a tu servicio el mejor equipo docente exquisitamente preparado y con reconocida experiencia profesional en el sector.

Requisitos de acceso
a) Estar en posesión del título de bachillerato o un título declarado equivalente y una edad mínima de 18 años cumplidos dentro del año natural de ejecución de la prueba.
b) Haber superado la prueba específica de acceso.

Documentación
Para ser admitido a la prueba, el aspirante debe entregar en la secretaría del centro la siguiente documentación:
·         Solicitud de inscripción a las pruebas
·         Fotocopia del DNI.
·         Documento oficial del título de bachillerato (o equivalente), o de haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
·         Pago de la tasa de la prueba de acceso

Inscripción y matrícula
El nuevo alumno podrá matricularse en LA CASONA una vez superadas las pruebas de acceso.

Para más información: Secretaria de lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 17 a 20 h. Sesiones informativas previa solicitud en la secretaría del centro; por teléfono al 93 422 69 22 o por correo electrónico a info@lacasona.es.

 Se trata de un nuevo título con efectos profesionales en Cataluña. 
    


LA CASONA formació i investigació teatral  
C/ Càceres, 8   08028 BARCELONA    Tel: 93 422 69 22   
               info@lacasona.es        www.lacasona.es    
WhatsApp:  34+ 619 508 171